Obsah

CzechPOINT

je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru.

 

Cílem projektu CzechPOINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 

Výpis z Katastru nemovitostí

Co poskytuje: úplný nebo částečný výpis Listu vlastnictví

Co potřebujete vědět: katastrální území, číslo LV, parcelní číslo

Správní poplatek: 80,- Kč za první stránku, 25,- Kč za každou další

 


 

Výpis z Obchodního rejstříku

Co poskytuje: úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy, výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu

Co potřebujete vědět:

Správní poplatek: 50,-Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Výpis z Živnostenského rejstříku

Co poskytuje: úplný výpis z ŽR

Co potřebujete vědět:

Správní poplatek: 50,-Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Výpis z Rejstříku trestů

(jedná se o neveřejnou evidenci informačního systému veřejné správy)

Co poskytuje: výpis z RT

Co potřebujete: žadatel -platný občanský průkaz nebo pas, zmocněnec - ověřenou plnou moc http://www.czechpoint.cz/web/docs/080215-Plna_moc.pd

Správní poplatek: 100,-Kč

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50 Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

 


 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o

  • ohlášení živnosti
  • ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
  • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.

 

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušnýformulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Správní poplatek: 50,-Kč

 


 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Co poskytuje: umožňuje zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí je právě i evidence bodového hodnocení. Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Co potřebujete: žadatel - platný občanský průkaz, zmocněnec - ověřená plná moc

Správní poplatek: 50,- Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co poskytuje: Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete:

Správní poplatek: 50,-Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Co poskytuje: pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH , což je jim právě umožněno přes Czech POINT. Pro provozovatelé autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků . Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.

Co potřebujete: IČ, OP, plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Co potřebujete: identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba)

Správní poplatek: 50,-Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Výpis z insolvenčního rejstříku

Co poskytuje: základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více informací o insolvenčním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

Co potřebujete: identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba)

Správní poplatek:  50,-Kč za první stránku, 25,-Kč za každou další

 


 

Autorizovaná konverze

Co poskytuje: Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Správní poplatek: 30,-Kč za každou stránku

 


 

Datové schránky

Co poskytuje: Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Co potřebujete: OP

Správní poplatek: Zdarma

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů. 

Co potřebujete: OP

Správní poplatek: první zneplatnění zdarma, každé další 200,-Kč